Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Denna information förklarar bland annat hur vi använder dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och var du kan vända dig med klagomål.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Med ”vi/oss” menas Retalent AB med org.nr. 556822–8299, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på:

Sara Moraeas Väg 116
121 34 Enskededalen
+46 737 087808
hello@sofiafalk.se

 

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

När du önskar komma i kontakt med oss
Om du önskar komma i kontakt med oss för att t.ex. ställa frågor eller beställa ett större antal böcker behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig. Det handlar om ditt namn, e-postadress och eventuella personuppgifter som framkommer i ditt meddelande till oss. Uppgifterna samlas in från dig.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna komma i kontakt med dig och hantera din fråga, fundering eller begäran. Det är frivilligt att lämna dina uppgifter, men vi måste ha uppgifterna för att kunna genomföra syftet med behandlingen.

Den rättsliga grunden för vår behandling är intresseavvägning. Det betyder att vi bedömer att vårt berättigade intresse av att komma i kontakt med dig väger tyngre än din rätt att inte omfattas av behandlingen. Kontakta oss om du vill veta mer om intresseavvägningen.

Vi kommer spara dina uppgifter tills dess vi hanterat din fråga, fundering eller begäran och som längst en månad från det att vi senaste hörde från dig.

 

När du delar med dig av egna exempel
Om du vill dela med dig av egna exempel från verkligenheten till oss kan vi komma att behandla vissa personuppgifter om dig. Det handlar om vilket typ av organisation du är verksam inom och de eventuella personuppgifterna som framkommer i ditt exempel. Det är inte nödvändigt att dela med dig av dina personuppgifter men om du gör det så kommer vi att anonymisera de eventuella personuppgifter som framkommer. Uppgifterna samlas in från dig.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att öka chanserna för oss att hitta fler lösningar för att inkludera mångfald och kunna dela goda exempel från verkligheten med läsare av boken och vår hemsida.

Den rättsliga grunden för vår behandling är intresseavvägning. Det betyder att vi bedömer att vårt berättigade intresse av att öka chanserna för oss att hitta fler lösningar på temat mångfald och inkludering och kunna dela goda exempel från verkligheten med läsare av boken och vår hemsida väger tyngre än din rätt att inte omfattas av behandlingen. Kontakta oss om du vill veta mer om intresseavvägningen.

Dina uppgifter sparas endast så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till ändamålet med behandlingen. Vi anonymiserar alla personuppgifter som kan framkomma i ett mottaget exempel och detta sker 2 veckor efter vi mottagit ditt exempel. Efter detta raderas alla eventuella personuppgifter.

Vem delar vi dina uppgifter med?
Vi delar endast med oss av uppgifterna till leverantörer av webbsidetjänster och mailtjänster. Om det krävs enligt lag kan vi även behöva lämna ut dina uppgifter, till exempel till Skatteverket eller andra myndigheter.

Överförs dina uppgifter till land utanför EU/EES?
Vi kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, t.ex. genom användandet av standardavtalsklausuler och ytterligare säkerhetsåtgärder.

Fattar vi automatiserade beslut om dig?
Nej, vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

 

DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

• Rätt till tillgång. Du har rätt att veta om vi behandlar personuppgifter om dig och begära tillgång till de personuppgifterna som behandlas om dig.
• Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättade eller kompletterade.
• Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i de fall uppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning.
• Rätt till begränsning. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.
• Rätt till radering. Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om vi inte längre behöver uppgifterna för det syfte vi samlade in dem för eller om du invänder mot behandlingen.

 

VEM SKA DU KONTAKTA VID FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL?

Har du frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du önskar utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på hej@mangfaldsparadoxen.se.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet för vår behandling av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att ge in ett klagomål till IMY. Kontaktuppgifter hittar du på imy.se.

 

UPPDATERINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna version av personuppgiftspolicy publicerades den 6 maj 2021. Policyn kan komma att uppdateras och i så fall publicerar en uppdaterad version på denna hemsida. Vi kommer även meddela dig om eventuella väsentliga förändringar.